ALLA NYHETER
CD
BÖCKER

Heavy Water – Red Brick City

(Scroll down for an English version)

Jag blev eld och lågor över att Biff Byford (Saxon) skulle spela in ett album tillsammans med sin son Seb. Deras lockdown-projekt Heavy Water var något att verkligen se fram emot. Frågan är om resultatet ”Red Brick City” steg högt upp i skyn likt en skinande sol, eller föll platt som en pannkaka? Låt oss ta en titt. 

Gitarristen och basisten har förstås en naturlig kemi mellan sig. Trummisen Tom Witts och Dave Kemp på keyboard kompletterar gruppen. Heavy Water sköljer över oss på ett trevligt sätt. Deras Hårdrock är fylld med Blues, rå Rock och influenser av Metal. Åtminstone i hälften av låtarna. För övrigt hittar vi till exempel amerikansk Sydstatsrock och mjukare radiomusik.

”Solution” rullar igång det hela med ett tjockt gitarrsound. Seb Byford spänner strängarna och får samtidigt till ett elastiskt svängande, med hjälp av Biff på basgitarr. Här snackar vi om groovy tyngd. Far och son sjunger tillsammans, vilket låter riktigt skönt. Seb har en väldigt fin sångröst. Det hörs vem han har ärvt den ifrån, trots att den äldre Byford har ett något ljusare grundläge. Den yngre låter som en blandning av sin pappa och Bryan Adams, fast med en klarare ton. De matchar varandra perfekt. Ett bra exempel på det hörs i titelspåret ”Red Brick City”. Musiken innehåller djupa, mörka noter. Det är Bluesrock, fast med ett starkt eftertryck, som sedan svingar sig upp i en rivig refräng.

Fingrarna får strängarna att pumpa igång ”Turn To Black”, som fortsätter med härliga, pulserande trumslag av Witts. Låten kan tyckas ha en återhållsam melodi i verserna, men här finns attityd och otroligt mycket kraft. Keyboardtoner saktar ner tempot. Hastigheten ökar sedan i en helt suverän refräng. Båda männen Byford tar i med rösterna och får energin att spruta ut, vilket leder till ett glädjerus som forsar runt inuti lyssnaren. Efter en solo-del i snabb takt är spåret plötsligt slut. En annan bit som slutar tvärt, med en studsande gitarrton, är ”Revolution”. Den inleds av samma instrument, följt av ett kvickt trumspelande. Musiken och sången är väldigt cool, på något vis nästan lite kaxig, men vill få oss att tänka till över hur Jorden egentligen mår.

”Tree In The Wind” kan upplevas som en 80-talsballad, fast är i nutida form. Introt har en harmonisk puls från keyboardisten Dave, följt av gitarr. Biffs karaktäristiska, härliga röst har en lätt heshet och ett flyktigt vibrato, som här ger ett mångfacetterat djup av känslor. Biten i sig är dock inte alltför skör, utan mer som en varm vindpust.

Skivans andra halva innehåller bland annat modern Rock med starka Popinfluenser. På ett par av spåren sjunger Seb ensam, även i refrängen, vilket jag kan tycka känns lite tomt. Med ett soldränkt leende svävar ”Follow This Moment” fram. De sjunger om att leva i nuet och att följa sina drömmar. På ett lättsamt och obekymrat sätt vill bandet inspirera oss. Personligen blir det för mycket av flummig 70-talsrock i ett slött mellantempo, samt smått entonigt. Fast om man gillar den genren, då är låten soft och tillbakalutad på ett positivt sätt. Kemp spelar ett saxofon-solo och sedan är den visan slut.

Många av spåren var enligt mig för korta, eller hade blivit ännu bättre i längre versioner. Visst, man behöver inte dra ut på det, men här kändes det ibland för avhugget. Hälften av låtarna är tyngre och enormt coola. Resterande halvan är inte lika stark. Fast när det gäller en debut vet ju ingen vad man har att vänta sig, rent stilmässigt. Totalt sett har Heavy Water gjort ett väldigt bra arbete.

Gruppens namn lurade mig lite. Jag förväntade mig Heavy Metal rakt igenom, vilket gjorde att undertecknad saknade den stilen, framförallt under de sista låtarna. Det som lyfter andra delen av albumet är ”Medicine Man”, som bjuder på det tyngre artilleriet av musik. Melodin är förvisso långsammare, men den har ett flörtigt, Bluesrockande tempo. Båda sångarna är involverade, vilket gör att det upplevs komplett.

Debutalbumet ”Red Brick City” var ett roligt initiativ av Byfords. Det är kanske inte så konstigt, men ändå helt fantastiskt, att de gör en skiva tillsammans. Jag är tacksam över att vi får höra den och ser fram emot en uppföljare.

Heavy Water – Red Brick City 1
Foto: Heavy Water, facebook.

(English version)
I was burning with enthusiasm over the fact that Biff Byford (Saxon) was about to record an album together with his son Seb. Their lockdown project Heavy Water was something to really look forward to. The question is whether the result ”Red Brick City” rose high in the sky like a shining sun, or fell flat like a pancake? Let us take a look.

The guitarist and bassist have of course a natural chemistry between them. Drummer Tom Witts and Dave Kemp on keyboards complete the group. Heavy Water flows over us in a nice way. Their Hard Rock is filled with Blues, raw Rock and influences of Metal. At least in half of the songs. Otherwise we find, for example, American Southern Rock and softer radio music.

”Solution” starts it all with a thick guitar sound. Seb Byford tightens the strings and at the same time makes it swing elastic, with the help of Biff on bass guitar. Here we are talking about groovy heaviness. Father and son sing together, which sounds really great. Seb has a very nice voice. You can hear whose genes it comes from, even though the older Byford has a slightly brighter or higher basic mode. The younger one sounds like a mix of his dad and Bryan Adams, but with a cleaner tone. They match each other perfectly. A good example of this can be heard in the title track ”Red Brick City”. The music contains deep, dark notes. It is Bluesrock, however with a stronger push, which then sweeps upwards into a chorus full of go.

The fingers make the strings pump and sets off ”Turn To Black”, which continues with lovely, pulsating drumbeats by Witts. The song may seem to have a restrained melody in the verses, but here there is attitude and an incredible amount of power. Keyboard tones slow down the tempo. The speed then increases in an absolutely awesome chorus. Both men Byford push their singing upwards and make the energy burst out, which leads to an exhilaration that rushes around inside the listener. After a solo-part at a fast pace, this track is suddenly finished. Another piece that ends abruptly, with a bouncing guitar tone, is ”Revolution”. It begins with the same instrument, followed by a quick drumming. The music and singing are very cool, somehow almost a bit cocky, but want to make us think about how the Earth really feels.

”Tree In The Wind” can be experienced as an 80’s ballad, but is in the shape of today. The intro has a harmonious pulse from keyboardist Dave, followed by guitar. Biff’s characteristic, splendid voice has a slight hoarseness and sometimes a small vibrato, which here gives a multifaceted depth of emotions. The piece itself is not too fragile though, but more like a warm breeze of air.

The second half of this record contains, among other things, modern Rock with strong Pop influences. Seb sings alone on a couple of the tracks, even in the chorus, which I think becomes a bit empty. With a sun-drenched smile, ”Follow This Moment” sails forward. They sing about living in the present and to follow your dreams. In an easy going and carefree way, the band wants to inspire us. Personally it is too much Flower Power and 70’s Rock in a slow mid-tempo, plus a bit monotonous. But if you like that genre, then this song is soft and laid back in a positive way. Kemp plays a saxophone solo and then that tune is over.

Many of the tracks were in my opinion too short, or had become even better in longer versions. Sure, you do not have to extend to exaggeration, but here it sometimes felt too cut off. Half of the songs are heavier and super cool. The remaining half is not as strong. But when it comes to a debut, no one knows what to expect, in terms of style. Overall, Heavy Water has done a very good work.

The group’s name fooled me a bit. I expected Heavy Metal straight through, which made the author of these lines miss that style, especially during the last songs. What lifts up the second part of the album is ”Medicine Man”, which offers the heavier artillery of music. Admittedly, the melody is slower, but it has a flirty, Blues-rocking tempo. Both singers are involved, which makes it feel complete.

The debut album ”Red Brick City” was a fun initiative by the Byfords. It may not be so strange, but still totally fantastic, that they make a record together. I am grateful that we get to hear it and look forward to a sequel.

Heavy Water:
Seb Byford – sång & gitarr
Biff Byford – sång & bas
Tom Witts – trummor
Dave Kemp – keyboard & saxofon

Låtlista “Red Brick City”:
01. Solution
02. Turn To Black
03. Red Brick City
04. Tree In The Wind
05. Revolution
06. Personal Issue No.1
07. Medicine Man
08. Follow This Moment
09. Now I’m Home
10. Faith

Band: Heavy Water
Titel: Red Brick City
Genre: Hårdrock, Bluesrock
Skivbolag: Silver Lining Music
Antal spår: 10
Speltid:  34:06
Releasedatum: 2021-07-23
Bästa spår: Turn To Black, Red Brick City, Medicine Man, Solution, Revolution.
Betyg: 4/5

RELATERADE ARTIKLAR
FILM
LIVE
Rocknytt

Tipsa oss om nyheterROCKNYTT_LOGGA_2022

SÖK PÅ ROCKNYTT

Mange Byström

Mange Byström

WEBB/SOCIALA MEDIER