VECKANS TOPPNYHETER
VECKANS MEST DELADE
a-life-divided01-video484

A Life Divided: “Ibland vill man hellre se världen brinna upp än att rädda den”

a-life-divided01-video484
I april släppte det tyska elektrorockbandet A Life Divided sitt nya album “Human” via AFM Records. Störst framgångar har de i sitt hemland och trots att de är tämligen ensamma om att sjunga denna typ av musik på engelska så är de inte så välkända i övriga världen. Rocknytt tog ett snack med bandet för att se hur ambitionerna är när det gäller att ta över världen och diskutera nya plattan.

Hur nöjd är du över er nya release “Human”?
– Lyckligtvis har vi inte så mycket tid att fundera över det. Vi är ganska upptagna med att göra en promo, förbereda vår turné, skapa ny merch, testa nya gitarrer och så vidare. Vi blev verkligen kära i vårt nya album och vi är väldigt spända över hur folk kommer att reagera på det. Det ligger inte i våra händer längre.


Jag tror inte många människor i Sverige känner till A Life Divided. Kan du ge oss en ordentlig introduktion av bandet?
– Naturligtvis! Vi är ett münchenbaserat band som försöker hitta den perfekta blandningen av rockmusik och elektroniska element. Vi växte alla upp med 80- och 90-talsmetal och blev mer öppna med åren. Jag tror jag är den som är sämst på att ge dig en tydlig beskrivning av vår musik. Några säger att det är någonstans mellan Devin Townsend, Linkin Park och Depeche Mode. Vad kan jag säga mer än att det är rätt okej för min del.

Det verkar som om ni har en fanbas huvudsakligen i ert hemland Tyskland. Vad tror du är anledningen till att ni inte är så kända (ännu) i andra delar av världen?
– Jag tror att det är en marknadsstrategigrej. Vi har begränsade resurser och budget så vi måste fokusera på ett ställe innan vi kan gå vidare. Men när det börjar gå bra här i Tyskland är vi angelägna om att turnera Europa. Det är en dröm för vartenda band!

Ert sound är unikt. Vad fick er att börja spela denna typ av musik?
– Vi har gjort det här i nästan 13 års tid nu. I början fanns idéen att mixa våra rockrötter med elektroniska inslag. Vi hade ingen aning om hur det skulle låta. Men det passade perfekt. Så vi fortsatte och försöker göra bättre låtar och bättre produktion på varje album vi gör.

Liknande tyska band föredrar att sjunga på tyska, men inte ni. Hur kommer det sig?
– Det har aldrig varit en fråga för mig huruvida jag skulle sjunga på ett annat språk än engelska. Jag växte upp med engelska och amerikanska band. Det kändes bara helt naturligt för mig. Tysksjungande band är väldigt populära här i Tyskland. Jag spelar också gitarr i ett band som heter Eisbrecher. Då vi letade efter ett bolag för några år sedan brukade våra A&R’s säga till mig: “varför försöker du inte spela in era låtar på tyska? Det skulle finnas en så stor marknad…” Tja, det kändes inte rätt för mig.

Ni beskrivs ofta som elektrorock. Håller du med om den beskrivningen?
– Som jag sa så är jag nöjd med vilken beksrivning som helst. Det har inte så mycket med hur jag skulle beskriva vår musik, utan hur folk gör det. I slutändan är det inte genre som räknas för mig. Det är alltid låten, oavsett om det är en hårdrockslåt med en vägg av gitarrer eller en elektronisk ballad. Låten vet precis hur den skulle vilja låta. Vi följer bara order.

Jag gillar verkligen viben i er musik och melodistrukturerna som ibland påminner mig om en rock/metalversion av ett mörkare Depeche Mode. Varifrån får ni era influenser?
– Å, jag är ett stort fan av Depeche Mode. Jag vill inte imitera någon. Vi fokuserar alltid på catchy hooklines och tragiska harmonier. Det bara sprider sig ut ur våra sinnen och det är så vi känner. Om vi kan beröra någon med det, då är vårt mål nått.

Den här våren ska ni först åka på en stor supportturné för Unheilig och i höst er egen “Human”-turné i Tyskland. Finns det några planer på att turnera i andra europeiska länder som Sverige till exempel?
– Först måste vi se hur det går för albumet. För närvarande finns inga planer på att turnera i Sverige men vi vet inte ännu.

Ni gav ut “Inside Me” som första singel och video. Varför valde ni den låten? Vad handlar den om? Bra video förresten.
– Tack så mycket. Det är en typisk A Life Divided-låt och representerar albumet i helhet. Den innehåller de båda musikaliska världarna i oss, rock- och elektrogrejen. Den handlar om att vara tvungen att ge någon del av sig själv för att göra att människor mår bättre. Men ibland vill man inte rädda världen och ser den hellre brinna än rädda den.

“Human” innehåller 52 minuter musik uppdelat på 13 låtar och “The Great Escape” var också utrustad med många låtar. Är ni effektiva när det kommer till att skriva låtar? Skriver ni dem i replokalen eller det moderna sättet genom att skicka filer mellan er?
– Huvudsakligen är det Erik och jag som skriver låtar – och vi skickar filer. Inte särskilt romantiskt sätt att skriva låtar på, jag vet, men för oss är det den perfekta metoden. Vi skriver hela tiden. Vi är inte den sortens band som låser in oss själva i studion och kommer ut två veckor senare med ett färdigt album. Jag tror vi hade runt fyrtio låtidéer inför “Human”. Vi rensade bort skräpet.

Bortsett från det nya albumet och turnerandet, händer det något mer i A Life Divideds värld under året?
– Vi kommer göra en till video när vi kommer tillbaks från turnén. Jag tror vi kommer gå tillbaka in i studion och försöka spela in några låtar som vi förhoppningsvis gillar. Det är inte så värst mycket tid kvar. Unheilig-turnén pågår i nästan två månader och vår egen headlineturné en månad utöver det.

Slutligen, övertyga den svenska rocklyssnarna om varför de ska kolla in A Life Divided och er nya platta “Human”.
– Det är svårt att göra det i ord, men snälla ge oss en chans och försök lyssna på några av våra videor på YouTube eller så. Tala om för era vänner. Det finns inget så mäktigt som mun till mun-propaganda. Tack så mycket!

Tack för att du tog dig tid och det bästa av lycka inför framtiden och grattis till ett riktigt bra album.
– Tack så mycket. Gör oss stora i Sverige! Take care!

a-life-divided

A Life Divided: “Sometimes you rather want to see the world burn than saving it”

In april the german electrorock band A Life Divided released their new album “Human” on AFM Records. They are mostly well known in their homecountry and even if they are pretty unique by doing this kind of genre in the english language they are are still not so wellknown in other parts of the world. Rocknytt had a chat with the band to discuss how they will conquer the world and the new album.

How excited are you with your new release „Human”?
– Well, fortunately, we ain’t got a lot of time to think about it. We’re pretty busy in doing promo, preparing our tour, creating new merch, testing new guitarists etc. We really fell in love with our new album and we’re very excited how people will react on it. It’s not in our hands anymore.

I don´t think many people in Sweden are familiar with A Life Divided, can you give us a proper introduction of the band?
– Of course! We’re a munich based band trying to find the perfect match of rock music and electronic elements. We all grew up with 80ies and 90ies metal and got more open as we grew older. I think I’m the worst in giving you a clear description of our music. Some say it’s somewhere between Devin Townsend, Linkin Park and Depeche Mode. What can I say, I’d be pretty fine with that.

It seems that you have your fanbase mainly in your homecountry Germany, what do you think is the reason that you´re not as famous (yet) in other parts of the world?
– I think it’s a marketing strategy thing. We have limited recources and budgets. So we have to focus on one spot before we can go further. But when things go well here in germany, we’d be eager to tour europe. It’s a dream of every band!

Your sound is very unique, what made you play this kind of music?
– We’re doing this for almost 13 years now. In the beginning there was this idea to mix our rock roots with electronic elements. We had no idea how that would sound like. But it just perfectly fitted. So we moved on and try to make better songs and a better production with every album we make.

Similar german bands intend to sing in german but you don´t, why is that?
– It’s never been a question for me to sing in a different language than english. I grew up with english and american bands. So it just felt natural to me. But german singing bands are really popular here in germany. I also play the guitar in a band called Eisbrecher.
When we were in search of a label, years ago, the A&R’s used to say to me: „Hey, Why don’t you try to record your songs in german? There would be such a great market…“ Well, it just did not feel right to me.

You´re in many cases labeled as Electro Rock, do you agree in that description?
– Like I said, I’m fine with any declaration. It’s not so much about how I would label our music, but how the people do! In the end it’s not the genre that counts for me. It’s always the song. Whether it’s a metal song with a wall of guitars or a electronic ballad. The song knows exactly how it would like to sound like. We just follow it’s orders.

I really like the vibe in your music and the melodystructures that sometimes remind me of the rock/metal version of a dark Depeche Mode, where do you take your influences?
– Oh, I’m a big fan of DM. But I don’t want to imitate someone. We always focus on catchy hooklines and tragic harmonies. It just spreads out of our minds and it’s the way we feel. If we can touch anyone with that – then our work is done.

This spring you´re first going on a big support tour to Unheilig and in the autumn on your own “Human” tour in Germany, are there any plans of touring other european countries like sweden for example?
– Well, firstly we have to check out how the album ist going. At the moment there are no plans to tour sweden, but we just don’t know by now.

You released “Inside Me” as your first single and video, why did you choose that song? And what it is about? (cool video by the way).
– Thank you. It is a typical A Life Divided song and stands for the album. It contains the two musical worlds in us. The rock and the electronic thing. It’s about being forced to give some part of his life to make people feel better. But sometimes you just don’t want to save the world and rather see it burn than saving it.

“Human” includes 52 minutes of music divided over 13 songs and the great escape was also equipped with many songs, are you effective when it comes to writing songs? and you writing these in a rehearsal room or the modern way by sending files between each other?
– Mainly it’s Erik and me who write the songs. And we send us files. Not a very romantic way to write, I know, but for us it’s a perfect method. We write all the time, we’re not that kind of band that lock themselves in a studio and come out two weeks later with a finished album. I think we had about 40 song ideas for human. But we sorted out the rubbish.

Besides the new album release and touring, are there anything else happening in the world o ALD in this year?
– We’re gonna do another video and after the tour is before the album. So I think we’re gonna get back in our studios and try to catch some tunes we hopefully like. There’s not that much time left. The Unheilig tour lasts almost 2 months and our own headline tour one more month.

Finally, convince the swedish rock audience why they need to check out ALD and your new album „Human”?
– It’s hard to do this with words. But please give us a chance and try out some videos of us on YouTube or somewhere. And tell your friends. There’s nothing so powerful than ear to ear propaganda! Thank you very much!

Thanks for taking time and the most of luck in the future and congartulations on a really great album.
– Thanks so much! Make us big in Sweden! Take care!!!

RELATERADE ARTIKLAR
Inga inlägg hittades.
SENASTE NYHETERNA
VECKANS TOPPVIDEOS
ALLA NYHETER
Rocknytt
Ron Dahlgren

Ron Dahlgren

CHEFREDAKTÖR

Nina Dahlgren

Nina Dahlgren

ANNONSANSVARIG

Mange Byström

Mange Byström

WEBB/SOCIALA MEDIER

Tipsa oss om nyheter

Copy link