VECKANS TOPPNYHETER
VECKANS MEST DELADE
states-of-panic-logo

States Of Panic: Om nya albumet och bandets “Pledgekampanj”

states-of-panic-logo
Rocknytt har tidigare rapporterat om bandets “Pledgekampanj”, ett nytt sätt för band att finansiera kommande projekt och samtidigt kunna göra fansen delaktiga i processen. Skotska bandet States Of Panic har nu nått sitt mål och vi har nu tagit reda på mer om både kampanjen och bandet.

Grattis till att ha nått bortom ert mål i “Pledgekampanjen”. Hur känns det?
– Tack Mårten. Ja, det är underbar känsla att veta att vi har en så lojal och hängiven fanbas. Att nå vårt mål inom ett veckor är helt otroligt uppmuntrande och vi är så tacksamma för alla som har stöttat oss. Vi ser fram emot att få ihop saker och ting för att slutligen släppa albumet och videon som så många människor varit delaktiga i att finansiera. Det kommer att bli sensationellt.


Kampanjen kommer att fortsätta och 10% av pengarna utöver målet kommer att doneras till välgörenhet om jag är rätt informerad. Hur mycket längre kommer kampanjen att fortgå?
– Ja, det är riktigt. Rädda Barnen är en välgörenhetsorganisation som jag har donerat till tillstörre delen av det här året och arbetet de gör är förträffligt. De gör verkligen skillnad så vi tyckte att det skulle vara bra att binda ihop det med vår kampanj. Nu när vi har nått målet kommer 10% av alla panter att gå till Rädda Barnen. Det är ett sådant jättebra sätt för folk att inte enbart stötta den musik de älskar utan även bidra till ett gott ändamål. Jag tror kampanjen fortsätter till februari så förhoppningsvis kommer folk fortsätta att bidra och hjälpa oss överträffa vårt mål.

Annons:

Vad är avsikten med “the pledge” och vad kommer att hända härnäst med kampanjen?
– Vi kände att den här “pledge” var ett toppen sätt att involvera våra fans i finansieringsprocessen av albumet och videon. Du vet, på det viset är det en slags kollektivt ansträngning och alla har en del i det. Det är verkligen ett bra sätt att få ut ett album, speciellt för ett band som oss som är ganska högljutt anti-etasiblemanget. Det här gräsrots-gör-det-själv-rutten ger sannerligen bandet och fansen kontroll utan behovet av ett bolag eller att någon annan håller i plånboken. Som jag säger i Pledge -kampanjvideon: det här är musik av folket för folket!

Ni har spelat in en video till nya singeln “Gun To My Head”. Kan du berätta lite mer för mig om den oh när den kommer att släppas?
– Musikvidon är fantastisk. Vi har arbetat med Sitcom Soldiers som är mästare på området och de har verkligen gett våra ursprungliga idéer liv och mer än så. De är sannerligen en bra kreativ kraft och videon är en perfekt visualisering av vår nya singel. I detta skede vill vi ogärna avslöja för mycket men vi har en exlusiv “pledgers only” avdelning där “pledgers” har tillgång till bakom kulisserna videos med mera. Det finns en kort teaser där för de som vill ha en förhandstitt.

{youtube}id4rrE_FYBU{/youtube}

Är det satt något utgivningsdatum eller någon annan ny information om det nya albumet “No World Order”? Producent? Upplagor? Antal låtar, titlar och så vidare?
– Jag kan exklusivt avslöja att utgivningsdatumet kommer att bli 3 mars. Som du vet är albumtiteln “NO WORLD ORDER” och det kommer att bli ett elva albumspår. Albumet mixas av Tobias Lindell och mig själv och kommer att mastras av Metropolis Studios. Det finns inga planer på specialutgåvor ännu, men det är något vi funderar på.
Låtarna är:

– INTRO
01 ONE OF US
02 SCREAM
03 GUN TO MY HEAD
04 DIGITAL ENEMY
05 EMPIRE
06 AVIATOR
07 HIGHER
08 VIOLATE
09 BATTLE CRY
10 RISE

{youtube}wvQyHKPz1oI{/youtube}

Berätta om era planer/schema och vad ni förväntar er av år 2014.
– Vi har fått lite bolagsintresse sedan utgivningen av får första singel “One of Us” och många väntar på att höra hur vårt resterande material är. Förutsatt att allt går bra kan vi potentiellt sett se ett skivkontrakt vid horisonten och ett omfattande turnéschema under 2014. Oavsett, vi törstar efter det och vi kommer att vara ute och underhålla massorna när och var det är möjligt. Vi har redan påbörjat arbetet med nytt material som vi hoppas ge ut nästa år också.

För de som fortfarande inte har hört er, kan du beskriva vad States Of Panic handlar om?
– Tja, de flesta känner oss nog genom ett tidigare namn och en annorlunda line-up – PEEPSHOW…. Jag antar att vi ville börja om från början med ett nytt namn som representerade det här nya bandet av bröder och ändra d ttill något som återspeglade den sortens saker som vi uttrycker i vår musik. Så ja, STATES OF PANIC började för mindre än ett år sedan tekniskt sett, men man kan säga att det utvecklades ur ursoppan som var PEEPSHOW.

Bandet är en slags plattform för oss att samla klanerna på och föra samman likasinnade individer som är trötta på den nuvarande politiska paradigmen som råder. Du vet, det gamla vanliga med ett stänk av rock’n’roll för den goda sakens skull. Jag tror att många människor ivår ålder känner sig missnöjda och det blir tydligare i den digitala tidsåldern att majoriteten av världens befolkning är underrepresenterad och behandlas som någon slags boskapsliknande underklass av ett elitistiskt politiskt system, ett system som står företag och banker till tjänst medan resten av oss (99%) blir kvar att slåss om smulorna. Jag antar att bandet är vårt sätt att försöka göra en skillnad genom att skildra det här i vår musik och göra yngre människor uppmärksamma på det här och förhoppningsvis inspirera dem till att engagera sig för att få till stånd en förändring för dem själva. Med så många som ställer sig upp mot orättvisor över hela världen och rörelser som Ocupy tar fart tror jag att vi är på väg mot stora förändringar. Det känns bra att spela en liten roll i att hjälpa till att få det till stånd.

“Pledgekampanjer” betyder ofta självutgivna album. Är det fallet med “No World Order”?
– Ja, för tillfället är allt planerat för en självutgivning. Självklart om vi tecknar kontrakt med något bolag i en nära framtid kommer de att ta över utgivningen. För tillfället och i och medpledge-kampanjen gör vi allt självständigt.

Några avslutande ord?

Tack för intervjun Mårten och en stor hälsning till alla våra fans som hittills deltagit i vår pledge-kampanj. Er support har varit ovärderligt! FRID

English Version:

Congratulations for reaching beyond your goal in the Pledge campaign, how does it feel?1. Congratulations for reaching beyond your goal in the Pledge campaign, how does it feel?
– Thanks Mårten, yea it’s a great feeling to know that we have such a loyal and dedicated fan base. To hit our target within a couple of weeks is just incredibly encouraging and we’re so grateful to everyone who has supported us. We’re now looking forward to getting things wrapped up to finally unleash the album and video that so many people have played a part in funding. It’s going to be sensational.

The campaign will go on and 10% of the money over the goal will be donated for charity if I´m informed correctly, how much longer will the campaign go on?
– Yea, that’s right. Save The Children is a charity that I have been donating to for the best part of this year and the work they do is excellent. They really make a difference, so we thought it would be great to tie that in with our Pledge campaign. Now that we’ve hit the target, 10% of all pledges go to Save The Children and it’s such a cool way for people to not only support the music they love but also contribute to a good cause. I believe the Campaign goes on until mid February, so hopefully people keep pledging and help us really over hit!

What is the purpose with the pledge and what is happening next with the campaign?
– We felt that Pledge was a cool way to involve our fans in the process of funding the album and music video. You know, that way it’s a sort of collective effort and everyone plays a part in it. It’s a really great way to bring an album out, especially for a band like us who are quite vocally anti-establishment. This grassroots, DIY route really puts the band and the fans in control, without the need of a label or any one else pulling the purse strings. As I say in the Pledge campaign video, this is music by the people for the people!

You have recorded a music video for the new single “Gun To My Head”, can you tell me alittle about it and when will it be released?
– The music video is stunning. We’ve been working with Sitcom Soldiers who are masters in the field and they’ve really brought our initial ideas to life and more. They really are a great creative force and the video is a perfect visual for our new single. At this stage we didn’t really want to give too much away but we do have an exclusive pledgers only area where pledgers have access to behind the scenes videos etc. There’s a short teaser on there for those who want a sneak peak.

{youtube}id4rrE_FYBU{/youtube}

Is there a releasedate set or any more info for the new album “No World Order”? Producer? Editions? Number of songs, titles etc?
– I can exclusively reveal, that the release date is going to be March 3rd. As you know the album title is ‘NO WORLD ORDER’ and it will be an 11 track album. The album is being mixed by Tobias Lindell and myself and will be mastered by Metropolis Studios. There’s no plan for special editions as yet, but it is something we’re thinking about.
The tracks are:

– INTRO
01 ONE OF US
02 SCREAM
03 GUN TO MY HEAD
04 DIGITAL ENEMY
05 EMPIRE
06 AVIATOR
07 HIGHER
08 VIOLATE
09 BATTLE CRY
10 RISE

{youtube}wvQyHKPz1oI{/youtube}

Tell me about your plans/schedule and what your expectations is for 2014?
– We’ve had some label interest since the release of our first single One Of Us, and many are waiting to hear what the rest of our material is like. Providing all goes well we could potentially see a record deal on the horizon and an extensive tour schedule in 2014. Regardless, we’re hungry for it so we’ll be out there entertaining the masses when and where possible. We’ve already began work on new material which we hope to release next year too.

For those who still haven’t heard you, can you describe what SOP is all about?
– Well most people will probably know of us by a former name and different line-up PEEPSHOW… I guess we wanted to start fresh with a name that represented this new band of brothers and change it to something that reflected the kind of things we express in our music. So yea, STATES OF PANIC began less than a year ago technically, but you could say it evolved from the primordial soup that was PEEPSHOW.

The band is a kind of platform for us to rally the clans and bring together like-minded individuals who are sick and tired of the current political paradigms in place. You know…that old chestnut, with a dash of rock n’ roll thrown in for good measure. I think a lot of people our age feel disaffected and it’s becoming clearer in the digital age that the majority of the worlds population is under-represented and treated like some sort of cattle-like underclass by an elitist political system. A system that serves corporations and bankers while the rest of us (the 99%) are left fighting over the crumbs. I guess the band is our way of trying to make a difference by expressing this stuff in our music and bringing it to the attention of younger people. Hopefully inspiring them to get involved in bringing about change themselves. With so many rising up against these injustices all over the world and movements like Occupy gaining momentum, I think we’re on the cusp of some big changes. It feels good playing a small role in helping that come about.

Pledge campaigns often mean self released albums, is that the case with “No World Order”?
– Yes, for the moment everything is planned for self release. Of course if we sign to any labels in the near future they will take over the release. For now though and with the Pledge campaign we are doing everything independently.

Any last words?
Thanks for the interview Marten, and a big shout out to all our fans who have gotten involved with our Pledge Campaign so far. Your support has been second to none! PEACE

Ron Dahlgren

Ron Dahlgren

Chefredaktör och grundare av Rocknytt
RELATERADE ARTIKLAR
SENASTE NYHETERNA
VECKANS TOPPVIDEOS
ALLA NYHETER
Rocknytt
Ron Dahlgren

Ron Dahlgren

CHEFREDAKTÖR

Nina Dahlgren

Nina Dahlgren

ANNONSANSVARIG

Mange Byström

Mange Byström

WEBB/SOCIALA MEDIER

Tipsa oss om nyheter

ROCKNYTT_LOGGA_2022

SÖK PÅ ROCKNYTT