ALLA NYHETER
CD
BÖCKER

The Unity – Pride

95 Shares

(Scroll down for an English version)

The Unity var för mig en ny upptäckt, så det här blev spännande och en positiv överraskning. Gruppen bildades i Tyskland 2016 av gitarristen Henjo Richter (Gamma Ray) och trummisen Michael Ehré (Gamma Ray, Metalium, Firewind). Året därpå kom den självbetitlade debutplattan. Uppföljaren ”Rise” kom ytterligare ett år senare (2018). Rykande färska tredje alstret bär titeln ”Pride”, där alla medlemmarna har deltagit i låtskrivningsprocessen. De har ett innehållsrikt och fylligt sound, som är melodiös hårdrock kryddad med progressiv Metal. Jag upplever influenser av Avantasia och Queensrÿche, med en touch av Dream Theater och Black Sabbath. Italienska sångaren Gianbattista ”Gianba” Manenti har en perfekt, klassisk hårdrocksröst, med många nyanser. Lägg sedan till fem extremt skickliga musiker, med bland annat två starka gitarrister och en keyboardspelare som sätter känslan och binder ihop allt. Hela gänget låter som ett väl sammansvetsat team, där instrumenten skapar en perfekt harmoni.    


Det korta introt ”The New Pandora” är en innehållsrik liten ask, som lägger grunden till vad som komma skall för oss lyssnare. I bakgrunden hörs först ett regn, som sedan fylls på med sköna keyboardtoner. Trummorna, samt kraftfulla gitarrer och bas läggs på vartefter, så att ljudupplevelsen förstärks. Redan här är det fantastiskt och förväntningarna blir höga inför resten av albumet. Förutom Ehré, Richter och Manenti finner vi den andra gitarristen Stef E, basisten Jogi Sweers och keyboardisten Sascha Onnen. Tillsammans bildar de en suverän helhet, som får mitt inre att jubla. Tunga gitarr-riff hörs i ”Hands Of Time” och sedan utbryter allt i hårdrocks-eufori, både musikmässigt och inuti mig, vilket frambringar ett stort leende. Michael är stark bakom trummorna och genererar glad, livlig energi.

Medföljande bonus-CD/LP innehåller smakprov från tidigare material. Av de fem låtarna får vi höra fyra live-inspelningar, bland annat ”The Storm”, ”You Got Me Wrong” och balladen ”The Willow Tree” från förra skivan ”Rise”. Bandet håller kvalitén även på sina konserter. Gianbattista har en stark, bärande röst som håller och gitarristerna är makalöst bra.

Den nya produktionen har ingen ballad, utan rullar på i ett mer eller mindre snabbt tempo. ”Damn Nation” bjuder på Speed Metal med rappa trumslag och flinka fingrar längs gitarrsträngarna. Full fart är det även i ”Scenery Of Hate”. Aggressiva trummor och bas blandas med ett mustigt ljud från gitarrerna, som ett par gånger glider upp och snärtar till i en högre tonart, vilket är en cool detalj. Sångaren har röstresurser som tar honom från botten av skalan upp till toppen utan problem.

Henjo och Stefs utomordentliga hanterande av sina instrument frambringar nästan ett sjungande läte på gitarrerna i ”Line And Sinker”, som om tonerna talade till oss. Det är så skickligt att jag blir yr i huvudet och varm inuti av glädje. Gianba bromsar kanske lite väl mycket med sin röst i den här biten och släpper inte loss ordentligt, men när han ibland använder de djupare tonerna, då fångas vår uppmärksamhet. Riktigt ordentligt fängslande är det i ”Destination Unknown”, där mannen bakom mikrofonen behåller basrösten genom hela första versen. Ett kortare, fint eko på gitarr och keyboard ger en skön effekt.

The Unity är också kritiska medborgare på en planet som verkar ha vänts upp och ner. Klimatförändringar och regeringar som agerar olagligt, till exempel, är ämnen de kommenterar. De tar en tydlig ställning emot politisk radikalism, intolerans och förtryck i ”We Don’t Need Them Here”. Refrängen är tänkt som en passionerad hymn till friheten.

Det mest spännande verket på hela albumet är ”Angel Of Dawn”. Här har de så många olika inslag att första gången man hör den kan upplevas lätt förvirrande. Samtidigt blir det väldigt intressant och den visar sig vara en brilliant komposition. Sprudlande gitarrer blandas plötsligt med growling i bakgrunden. En flödande melodi blir sedan mer staccato och pumpande i refrängen. Efter att ha lyssnat ett par gånger insåg jag vilket mästerverk det är.

”Rusty Cadillac” gasar iväg på ett lekfullt vis. Den är helt annorlunda jämfört med övriga bitar på skivan. Jag tänker rockabilly med inslag av brassinstrument och att det kanske blir lite väl klämkäckt, men man blir på gott humör. Denna outsider skulle kunna betecknas som Speedy Rock’n’roll.

Musiken sveper runt och omfamnar dig som en vänlig kram i avslutande ”You Don’t Walk Alone”. Den är peppande och höjer garanterat din sinnesstämning. Allt som allt är det här ett underbart album. Smådetaljer och variation gör varenda spår intressant, som tempoväxlingar och mikropauser till exempel. ”Pride” har något för alla. Låt rytmen flöda genom din kropp och njut till feel-good-Metal på toppnivå.

(English version)
The Unity was a new discovery for me, so this was exciting and a positive surprise. The group was formed in Germany 2016 by guitarist Henjo Richter (Gamma Ray) and drummer Michael Ehré (Gamma Ray, Metalium, Firewind). The following year came the self-titled debut album. The sequel “Rise” came another year later (2018). Just released third work carries the title “Pride”, where all the members have participated in the songwriting process. They have a rich and detailed sound, which is melodic hardrock spiced with progressive Metal. I experience influences of Avantasia and Queensrÿche, with a touch of Dream Theater and Black Sabbath. Italian singer Gianbattista “Gianba” Manenti has a perfect, classic hardrock-voice, with many nuances. Then add five extremely skilled musicians, including two strong guitarists and a keyboardplayer that sets the feeling and ties everything together. The whole gang sounds like a tight team, where the instruments create a perfect harmony.

The short intro “The New Pandora” is a small box that contains a lot, which lays the foundation for what is to come for us listeners. In the background you first hear a rain, which is then filled with nice keyboard tones. The drums, as well as powerful guitars and bass are gradually added, so that the sound experience intensifies. Already here it is fantastic and expectations becomes high for the rest of this album. In addition to Ehré, Richter and Manenti, we find the other guitarist Stef E, bassist Jogi Sweers and keyboardist Sascha Onnen. Together they form an awesome unit, which make me cheering inside. Heavy guitar riffs are heard in “Hands Of Time” and then everything erupts in hard rock euphoria, both musically and inside me, which brings a big smile. Michael is strong behind the drums and generates happy, vivid energy.

The included bonus-CD/LP contains versions of previous material. We hear four live recordings among the five songs, such as “The Storm”, “You Got Me Wrong” and the ballad “The Willow Tree” from the second album “Rise”. Also on their concerts they keep the quality. Gianbattista has a powerful, solid voice and the guitarists are incredibly great.

The new production has no ballad, but rolls on in a more or less rapid pace. “Damn Nation” offers Speed Metal with very fast drum beats and quick fingers along the guitar strings. It is also full speed in “Scenery Of Hate”. Aggressive drums and bass are blended with a rich sound from the guitars, which a couple of times slide up and flicks into a higher key, like a cool detail. The singer has vocal resources that take him from the bottom of the scale up to the top without any problems.

Henjo and Stef’s excellent handling of their instruments produces almost a singing sound on the guitars in “Line And Sinker”, as if the tones spoke to us. It is so skillful that I get dizzy in my head and warm inside with joy. Maybe Gianba is holding back his voice a little too much in this piece and does not really unleash it, but when he occasionally uses the deeper tones, then our attention is caught. It is really captivating in “Destination Unknown”, where the man behind the microphone keeps the bass voice throughout the first verse. A shorter, fine echo on guitar and keyboard gives a nice effect.

The Unity is also critical citizens of a planet that seems to have turned upside down. Climate change and governments that act illegally, for example, are topics they comment on. They take a clear stand against political radicalism, intolerance and oppression in “We Don’t Need Them Here”. The chorus is meant as a passionate anthem for freedom.

The most exciting work on the entire album is “Angel Of Dawn”. Here they have so many different elements that the first time you hear it can be easily confusing. At the same time, it becomes very interesting and it turns out to be a brilliant composition. Exuberant guitars are suddenly mixed with growling in the background. A flowing melody then becomes more staccato and pumping in the chorus. After listening a couple of times, I realized what a masterpiece it is.

“Rusty Cadillac” is pedal to the metal in a playful way. It is completely different from all other tunes on the record. I think rockabilly together with a portion of brass instruments and that it is a little exaggeratedly happy, but you stay in a good mood. This outsider could be referred to as Speedy Rock’n’roll.

The music wraps around and embraces you like a friendly hug in the closing “You Don’t Walk Alone”. It is encouraging and definitely lifts up your frame of mind. Altogether, this is a wonderful album. Small details and variation make every track interesting, such as tempo changes and micropauses, for example. “Pride” has something for everyone. Let the rhythm flow through your body and enjoy top-level feel-good-Metal.

The Unity - Pride 1
Foto: Alexander Mertsch


Band: The Unity
Titel: Pride
Genre: hårdrock, melodiös Metal, Power Metal
Skivbolag: Steamhammer/SPV
Antal låtar: 12
Speltid:  52:55
Releasedatum: 2020-03-13
Bästa spår: Hands Of Time, Destination Unknown, Angel Of Dawn.
Betyg: 5/5

BETYGSSKALAN

5.0 – Mästerverk! Fullkomligt perfekt. Inte ett enda svagt spår! Finns ingenting att klaga på.
4.5 – Stark fyra. Utmärkt! Snudd på perfekt men det lilla extra saknas för att rankas som mästerverk.
4.0 – Stabil fyra. Mycket bra! Har någonting extra!
3.5 – Stark trea. Riktigt bra!
3.0 – Stabil trea. Tämligen bra. Lite spretig men ändå god musikunderhållning.
2.5 – Medelmåttig men lyssningsbart.
2.0 – Hyfsad! De sämre låtarna är tyvärr betydligt fler än de bra. Lämnar mycket att önska.
1.5 – Ganska dålig.
1.0 – Väldigt dålig. I stort sett bortkastad tid.
0.5 – Urusel! Plågsam upplevelse!

Anna Karlsson

Anna Karlsson

Skribent/Fotograf
RELATERADE ARTIKLAR
Inga inlägg hittades.
MÅNADENS RECENSIONER
FILM
LIVE
Rocknytt
Ron Dahlgren

Ron Dahlgren

CHEFREDAKTÖR

Nina Dahlgren

Nina Dahlgren

ANNONSANSVARIG

Mange Byström

Mange Byström

WEBB/SOCIALA MEDIER

Tipsa oss om nyheter