ALLA NYHETER
CD
BÖCKER

Naked Gypsy Queens – Georgiana

(Scroll down for the English version)

Gruppen har spelat och turnérat under flera år. Nu äntligen släpps det amerikanska bluesrockbandet Naked Gypsy Queens debut-EP ”Georgiana”, den 11 februari, via Mascot Records. Med ett sound som når över flera generationer sägs NGQ vara bron mellan genrens förflutna och framtid.


Bandet bildades 2017 när killarna fortfarande gick på gymnasiet. De har uppträtt inför publik fler gånger än vad de kan komma ihåg och har många trogna fans. Deras Retro Rock har 60- och 70-talsinfluenser, men tilltalar även den yngre publiken. Jag håller med trummisen Landon Herring, som sa: ” Vår musik träffar rätt, där den yngre generationen inte har hört den förut, samt den äldre generationen saknar den.” Gruppens namn har att göra med att medlemmarna är stora fans av Jimi Hendrix, som hade ett band som hette ”Band of Gypsies” och även en låt som hette ”Gypsy Eyes”. En dag kom sångaren och gitarristen Chris Attigliato bara på ”Naked Gypsy Queens”, vilket fick de andra att vända på huvudena, men alla gillade det.

Annons:

NGQ skaffade sig sin publik helt enkelt genom att plugga in, vrida upp volymen och lira. Efter att ha fått en fanbas i hemstaden Franklin, Tennessee, tog de sikte på Nashville. Där blev de snabbt ett av stadens mest omtalade band, innan någon av medlemmarna ens hade fyllt 20 år. Grabbarna var inte ute efter att få det högsta antalet digitala streams, utan spelade bara den musik de ville och det ena ledde till det andra. Snart blev gruppen en av de ledande rockakterna, med långa köer utanför klubbarna.

De ville nu fånga sin högoktaniga energi från sina konserter och spelade in samtliga låtar live i studion. Debut-EP’n spelades in i Detroit, tillsammans med producenterna Marlon Young, Al Sutton och Herschel Boone. Titelspåret är ett perfekt exempel på bandets sound, som är skön och groovy Rock. Sångaren har en lätt hes och själfull röst. Vi hör väldigt skickliga musiker, bland annat en trummis som spelar varierat. Mitt i låten är det som att de låter all inre, vild energi komma ut.

Deras musik fångar lyssnaren, särskilt i den helt enastående ”Down to the Devil”. Det är en cool låt med en skön rytm. Trummor och bas, gitarr och sång, samt refrängen och låtuppbyggnaden är fantastiskt bra. Ett glädjerus känns inuti mig av den här briljanta kompositionen. När Chris sjunger spårets titel studsar hans röst snyggt, som att gå ner för en trappa, där en ton mot slutet tar ett hastigt steg uppåt. En enkel, men genialisk detalj, som gör att biten fastnar och dröjer sig kvar på ett positivt sätt.

”Strawberry Blonde #24” lutar mycket åt sydstatsrock, med ett lätt stompande på trummorna. Här finner vi även en smekande bas och ett skickligt gitarrspelande. Under EP’ns lugnare spår, ”If Your Name is New York (Then Mine’s Amsterdam)” spelar Cade Pickering ett underbart solo, med känsla och närvaro. Gitarristen älskar att spela den här låten live, vilket jag kan förstå. Sångaren skrev början av materialet och sedan hjälptes de alla åt att slutföra det. Titeln kommer från en replik sagt av Daniel Day Lewis karaktär i filmen ”Gangs of New York.”

I ”Wolves” finns ett rikt och fylligt sound, särskilt vad gäller stränginstrumenten. Även killen bakom trummorna är delaktig i det, då han spelar återhållsamt, men starkt. Herring avväger och delar skickligt ut trumslagen. Något jag tänker på varje gång jag hör den här låten är att musiken och arrangemanget påminner lite om Greta Van Fleet, vilket kanske inte är så konstigt, då åtminstone två av producenterna har jobbat med dem. De här båda grupperna låter dock inte likadant, totalt sett, även om de tillhör samma genre. Naked Gypsy Queens har hittat sin egna stil.

Killarna jobbar på ett fullängdsalbum just nu, vilket jag ser fram emot, men låt oss först njuta av EP’n. ”Georgiana” kommer att finnas tillgänglig digitalt och på vinyl. Den digitala utgåvan innehåller dessutom ett bonusspår, i form av en liveinspelning av titellåten.

Naked Gypsy Queens första produktion innehåller klassisk Rock med bränsle från 2020-talet. ”Georgiana” är Retro Rock rakt igenom, men känns ändå fräsch och uppdaterad. Här finns både skärpa och djup. Sammanfattningsvis måste jag säga att det är väldigt hög kvalitet för att vara en debut.

Naked Gypsy Queens – Georgiana 1
Foto: @jparti

(English version)
The group has played and toured for several years. Now finally, the American blues rock band Naked Gypsy Queens’ debut EP ”Georgiana” is released on February 11, via Mascot Records. With a sound that reaches over several generations, NGQ is said to be the bridge between the genre’s past and future.

The band was formed in 2017 when the boys were still in high school. They have performed in front of an audience more times than they can remember and have many loyal fans. Their Retro Rock has 60s and 70s influences, but also appeals to the younger audience. I agree with drummer Landon Herring, who said: ”Our music hits the spot where the younger generation has not heard it before, and the older generation misses it.” The group’s name has to do with the fact that the members are big fans of Jimi Hendrix, who had a band called ”Band of Gypsies” and also a song called ”Gypsy Eyes”. Singer and guitarist Chris Attigliato came up with the name ”Naked Gypsy Queens” one day, which made the others turn their heads, but everyone liked it.

NGQ got their audience simply by plug in, turning up the volume and play. After gaining a fan base in their hometown Franklin, Tennessee, they set their sights on Nashville. There, they quickly became one of the city’s most talked about bands, before any of the members had turned 20 years old. The boys were not looking to get the highest number of digital streams, but only played the music they wanted and one thing led to the other. The group soon became one of the leading rock acts, with long queues outside the clubs.

They now wanted to capture their high-octane energy from their concerts and recorded all the songs live in the studio. The debut EP was recorded in Detroit, together with the producers Marlon Young, Al Sutton and Herschel Boone. The title track is a perfect example of the band’s sound, which is cosy and groovy Rock. The singer has a slightly hoarse and soulful voice. We hear very skilled musicians, including a drummer who plays varied. In the middle of the song, it is as if they let all inner, wild energy come out.

Their music captures the listener, especially in the absolutely outstanding ”Down to the Devil”. It is a cool song with a nice rhythm. Drums and bass, guitars and vocals, as well as the chorus and song structure are fantastically good. A rush of happiness is felt inside me by this brilliant composition. When Chris sings the title of the track, his voice bounces nicely, like going down a staircase, where a tone towards the end takes a quick step up. A simple, but ingenious detail, which makes the piece stick and linger in a positive way.

”Strawberry Blonde #24” leans a lot towards Southern rock, with a slight stomping on the drums. Here we also find a caressing bass and a skilled guitar playing. During the EP’s calmer track, “If Your Name is New York (Then Mine’s Amsterdam)”, Cade Pickering plays a wonderful solo, with feeling and presence. The guitarist loves to play this song live, which I can understand. The singer wrote the beginning of the material and then they all helped to complete it. The title comes from a line said by Daniel Day Lewis’ character in the movie ”Gangs of New York”.

In “Wolves” there is a rich and full-bodied sound, especially when it comes to the string instruments. The guy behind the drums is also a part of that, as he plays restrained, but strong. Herring balance the drum beats against each other and delivers them skillfully. Something I think about every time I hear this song is that the music and arrangement is a bit reminiscent of Greta Van Fleet, which is perhaps not so strange, as at least two of the producers have worked with them. However, these two groups do not sound the same, in total, even if they belong in the same genre. Naked Gypsy Queens has found their own style.

The guys are working on a full-length album right now, which I look forward to, but let us enjoy the EP first. ”Georgiana” will be available digitally and on vinyl. The digital edition also contains a bonus track, in the form of a live recording of the title song.

Naked Gypsy Queen’s first production contains classic Rock with fuel from the 2020s. ”Georgiana” is Retro Rock straight through, but still feels fresh and updated. There is both sharpness and depth here. To sum it all up, I must say that it is a very high quality for a debut.

Artist: Naked Gypsy Queens
Titel: Georgiana
Genre: Bluesrock, Retro Rock
Skivbolag: Mascot Records
Antal låtar: 5
Speltid: 19:15
Releasedatum: 2022-02-11
Bästa låt: Down to the Devil
Betyg: 4,5 av 5 

BETYGSSKALAN

5.0 – Mästerverk! Fullkomligt perfekt. Inte ett enda svagt spår! Finns ingenting att klaga på.
4.5 – Stark fyra. Utmärkt! Snudd på perfekt men det lilla extra saknas för att rankas som mästerverk.
4.0 – Stabil fyra. Mycket bra! Har någonting extra!
3.5 – Stark trea. Riktigt bra!
3.0 – Stabil trea. Tämligen bra. Lite spretig men ändå god musikunderhållning.
2.5 – Medelmåttig men lyssningsbart.
2.0 – Hyfsad! De sämre låtarna är tyvärr betydligt fler än de bra. Lämnar mycket att önska.
1.5 – Ganska dålig.
1.0 – Väldigt dålig. I stort sett bortkastad tid.
0.5 – Urusel! Plågsam upplevelse!

Anna Karlsson

Anna Karlsson

Skribent/Fotograf
RELATERADE ARTIKLAR
FILM
LIVE

Warning: Undefined array key "pt-cv-view-type" in /home/rocknytt/public_html/wp-content/plugins/content-views-query-and-display-post-page/includes/block_view.php on line 111
Fel: Vy 01024a207i kanske inte finns
Rocknytt
Ron Dahlgren

Ron Dahlgren

CHEFREDAKTÖRNina Dahlgren

Nina Dahlgren

ANNONSANSVARIGMange Byström

Mange Byström

WEBB/SOCIALA MEDIERTipsa oss om nyheterROCKNYTT_LOGGA_2022

SÖK PÅ ROCKNYTT