ALLA NYHETER
CD
BÖCKER

Joe Bonamassa – Time Clocks

(Scroll down for the English version)

Joe Bonamassa är älskad av många och prisad som en av världens främsta Bluesgitarrister. Amerikanen är känd som mannen i kostym och tillhör de mest efterfrågade liveartisterna. Med 24 listettor, utsålda turnéer och årliga specialkryssningar är det få som kan överträffa honom. ”Time Clocks” är en hyllning till hans fans.

Nya albumet ”Time Clocks” spelades in i New York. Bakom sig har sångaren, gitarristen och låtskrivaren ett gäng duktiga musiker, samt producenten Kevin Shirley. ”Joe har gått från Bluesartist till superstjärna och jag är verkligen stolt över att få ha varit med på den resan”, säger Kevin. Bonamassa och Shirley tog in legendaren Bob Clearmountain (Bruce Springsteen, The Rolling Stones, Toto, Bon Jovi) för att mixa. Bob berättar: ”Det här är en av de bästa plattor jag mixat på många, många år. Joe är inte bara en av vår tids bästa Blues- och Rockartister, utan han är även en briljant låtskrivare, vilket är helt uppenbart när man hör den här plattan.” Jag är även väldigt förtjust i skivomslaget. Det skapades av den välkända, grafiska formgivaren Hugh Syme (Rush, Aerosmith, Whitesnake).

Det är fantastiskt att Bluesrockens gitarrmästare kan göra så mycket bra musik år efter år. Hans produktivitet sinar aldrig. ”Time Clocks” är hans femtonde studioalbum, men han har mer än det dubbla i sitt bagage med alla liveskivor bland annat och övrigt material Joe Bonamassa har gjort tillsammans med andra. Låt mig nämna en handfull av hans egna soloplattor. Debutalbumet ”A New Day Yesterday” släpptes år 2000. Han hade en betydligt omognare och ruffigare röst, men killen hanterade sitt instrument på ett själfullt sätt. Den sjunde ”The Ballad Of John Henry” (2009) innehöll cool och djupare Blues, med bara en touch av Rock. På nionde ”Dust Bowls” (2011) fick han våra höfter att svänga till rullande Blues och är en av mina favoriter, tillsammans med den kommande nya. Det har sagts att han är en mästare så många gånger att det kanske låter uttjatat, men det tål att upprepas. Han är magiskt bra på att spela, så att tonerna tränger in på djupet och berör lyssnaren. Ett underbart exempel var ”A Place In My Heart” från tionde albumet ”Driving Towards The Daylight” (2012). Överlag upplevde jag tolfte ”Blues Of Desperation” (2016) som lite släpigare och något ojämn, men favoritlåten ”How Deep This River Runs” var suverän. Bluesrocken på trettonde ”Redemption” (2018) hade väldigt djupa texter. Det är ett mycket bra arbete bakom 2021 års produktion och innehåller det mesta av allt jag nu har nämnt. Kvaliteten är jämn och publikfriande, men musiken är också detaljrik och inspirerande.

Skivans intro heter ”Pilgrimage” och är ett kort spår som ger mersmak. Fotsteg hörs och därefter ett gitarrsound vi känner igen. Tonerna är underbara, klara och starka. Musiken skapar en spännande och förväntansfull öppning på albumet, som efter en knapp minut övergår till ”Notches”. En behaglig rytm tuffar på. Ur Bonamassas instrument kommer ett fylligt, runt ljud. Det låter alltid lekande lätt när Joe spelar. Ingen kan få en gitarr att tala och sjunga såsom han. Här och genom hela materialet finner vi även en härlig energi från Anton Fig bakom trummorna, samt en skön bakgrundskör.

Varma bredsidor av gitarrmusik kommer emot oss i introt på titelspåret. Sedan blir tonerna mer slingrande. Trumspelandet låter nästan som ett tickande emellanåt. Joe sjunger med inlevelse och rösten är både varm och sårbar. En härlig känsla rusar genom kroppen när man hör den starka refrängen. När den sparkar iväg och öppnar upp blir min upplevelse att jag långsamt faller, för att sedan landa mjukt.

Tempoväxlingar hittar vi bland annat i ”Questions And Answers”. Just det materialet har en bestämd och ifrågasättande attityd, fast lite med glimten i ögat, på ett humoristiskt vis. Basgitarrtonerna är markerande och tycks stompa ut sin irritation över personen låten handlar om. Trots texten är det nog en väldigt rolig bit att sjunga och spela. Ett smått annorlunda inslag i ”The Loyal Kind” är flöjten som ger en medeltida stämning. För övrigt varvas en mjuk melodi med coolare Rocktoner i refrängen. Solot innehåller ett uttrycksfullt gitarrspelande.

Någon sa: ”Ibland, för att kunna se, måste du sluta dina ögon och öppna ditt hjärta.” Det är så sant. Den lugna och underbara ”Mind’s Eye” gör mig rörd. Låten är både skör och stark på samma gång. Spåret är helt fantastiskt. Den suveräna ”The Heart That Never Waits” har en tillbakalutad energi, med en len, helande refräng. Musiken får lyssnarens kropp att röra sig, men på ett avslappnat sätt. Med halvslutna ögon och ett leende känner jag mig tillfreds.

Joe Bonamassa visar ödmjukt var skåpet ska stå. ”Time Clocks” är ett av hans bästa album och fansen kommer att älska det. Inom modern Blues är han den störste och det här är en skiva att lyssna till om och om igen. Bonamassa bjuder in oss och vi tar tacksamt emot hans musik. Joes gitarrspelande griper tag inuti lyssnaren. Det strålande materialet ger en sann glädje inombords.

Joe Bonamassa – Time Clocks 1
Foto: Joe Bonamassa, facebook.

(English version)
Joe Bonamassa is loved by many and praised as one of the world’s foremost Blues guitarists. The American is known as the man in the suit and is one of the most requested live artists. With 24 number one-singles, sold-out tours and annual special cruises, few can top him. ”Time Clocks” is a tribute to his fans.

The new album ”Time Clocks” was recorded in New York. The singer, guitarist and songwriter has a bunch of talented musicians behind him, as well as the producer Kevin Shirley. ”Joe has gone from Blues artist to superstar and I’m really proud to have participated on that journey”, says Kevin. Bonamassa and Shirley brought in the legendary Bob Clearmountain (Bruce Springsteen, The Rolling Stones, Toto, Bon Jovi) to do the mixing. Bob tells: ”This is one of the best records I have mixed in many, many years. Joe is not only one of the best Blues and Rock artists of our time, but he is also a brilliant songwriter, which is quite obvious when you hear this record.” I am also very fond of the album cover. It was created by the well-known graphic designer Hugh Syme (Rush, Aerosmith, Whitesnake).

It is fantastic that the guitar master of Bluesrock can make so much good music year after year. His productivity never fades. ”Time Clocks” is his fifteenth studio album, but he has more than double in his luggage with all the live records, for example, and other material Joe Bonamassa has made together with others. Let me mention a handful of his own solo records. The debut album ”A New Day Yesterday” was released in 2000. He had a much more immature and rough voice, but the guy handled his instrument in a soulful way. The seventh ”The Ballad Of John Henry” (2009) contained cool and deeper Blues, with only a touch of Rock. On the ninth ”Dust Bowls” (2011) he got our hips swinging to rolling Blues and is one of my favorites, along with the upcoming new one. It has been said that he is a master so many times that it may sound boring, but it can stand to be repeated. He is magically good at playing, so that the notes goes deep inside and touch the listener. A wonderful example was “A Place In My Heart” from the tenth album ”Driving Towards The Daylight” (2012). Overall, I experienced the twelfth ”Blues Of Desperation” (2016) as a little slower and somewhat uneven, but the favorite song ”How Deep This River Runs” was brilliant. His Blues Rock on the thirteenth ”Redemption” (2018) had very deep lyrics. It is a very good work behind the 2021 production and contains most of everything I have now mentioned. The quality is even and flirts with the audience, but the music is also detailed and inspiring.

The record’s intro is called ”Pilgrimage” and is a short track that arouses our interest. Footsteps are heard and then a guitar sound we recognize. The tones are wonderful, clear and strong. The music creates an exciting and expectant opening on the album, which after just under a minute turns into ”Notches”. A pleasant rhythm is rolling on. From Bonamassa’s instrument comes a rich, round sound. It always sounds incredibly easy when Joe plays. No one can make a guitar speak and sing like him. Here and throughout the material, we also find a very nice energy from Anton Fig behind the drums, as well as a lovely background choir.

Warm guitar music hits us with full power in the intro on the title track. Later the notes become more winding. The drumming sounds almost like a ticking clock at times. Joe sings with devotion and his voice is both warm and vulnerable. A great feeling rushes through the body when you hear the strong chorus. When it kicks off and opens up, I experience myself falling slowly, to then land softly.

We find tempo changes in ”Questions And Answers”, for example. This particular material has a determined and questioning attitude, but somehow with a twinkle in its eye, in a humorous way. The bass guitar tones are distinct and seem to be stomping their irritation over the person the song is about. Despite the lyrics, it is probably a very fun piece to sing and play. A slightly different element in “The Loyal Kind” is the flute that gives a medieval atmosphere. Besides that, a soft melody is interspersed with cooler Rock tones in the chorus. The solo contains an expressive guitar playing.

Someone said, ”Sometimes, to be able to see, you have to close your eyes and open your heart.” That is so true. The calm and wonderful ”Mind’s Eye” touches me. The song is both fragile and strong at the same time. This track is absolutely fantastic. The superb ”The Heart That Never Waits” has a laid-back energy, with a smooth, healing chorus. The music makes the listener’s body move, but in a relaxed way. With half-closed eyes and a smile, I feel satisfied.

Joe Bonamassa humbly shows how the work shall be done. ”Time Clocks” is one of his best albums and the fans will love it. In modern Blues he is the greatest and this is a record to listen to over and over again. Bonamassa invites us and we gratefully receive his music. Joe’s guitar playing grabs a hold on the listener. The phenomenal material gives a true joy inside you.

Låtlista “Time Clocks”:
01. Pilgrimage
02. Notches
03. The Heart That Never Waits
04. Time Clocks
05. Questions And Answers
06. Mind’s Eye
07. Curtain Call
08. The Loyal Kind
09. Hanging On A Loser
10. Known Unknowns

Artist: Joe Bonamassa
Titel: Time Clocks
Genre: Modern Blues
Skivbolag: Provogue / Mascot Music / J&R Adventures
Antal låtar: 10
Speltid: 56:53
Releasedatum: 2021-10-29
Bästa låtar: Mind’s Eye, The Heart That Never Waits, Time Clocks, Curtain Call.
Betyg: 5/5

RELATERADE ARTIKLAR
FILM
LIVE
Rocknytt

Tipsa oss om nyheterROCKNYTT_LOGGA_2022

SÖK PÅ ROCKNYTT

Mange Byström

Mange Byström

WEBB/SOCIALA MEDIER