ALLA NYHETER
CD
BÖCKER

Greta Van Fleet – The Battle At Garden’s Gate

(Scroll down for an English version)

På fredag, 16 april, släpps något alldeles speciellt. Instrumenten är i perfekt harmoni med varandra och gruppens kännetecken är sångarens karaktäristiska röst. Greta Van Fleet är inte mainstream. Bandets Retro Rock, tillsammans med deras framtoning, är unik. Våga ge dig hän, släpp lös din känsliga sida och du kommer att få en magisk upplevelse. ”The Battle At Garden’s Gate” är full av mytiska bilder och symboler. Varje låt har sitt eget konstverk. Skivan producerades den här gången av Greg Kurstin (Paul McCartney, Foo Fighters, Adele).

Det amerikanska rockbandet kommer från Michigan och bildades 2012. Fem år senare blev de signade av Lava Records och under samma år släpptes två EP-skivor. Den andra innehöll både de fyra spåren från den första ”Black Smoke Rising”, plus fyra nya låtar. ”From The Fires” vann senare en Grammy Award för bästa Rockalbum. GVF består av de tre bröderna Kiszka och deras kompis Daniel Wagner på trummor. Jacob spelar gitarr och Samuel hanterar både bas och keyboard. Bakom mikrofonen hittar vi Joshua, vars röst har jämförts med Geddy Lee (Rush) och Robert Plant (Led Zeppelin), vilket jag delvis kan hålla med om. Gruppen har en 70-talsstil med en del influenser av Rush, Pink Floyd, Queen, Led Zeppelin och The Doors.

Grabbarna har utvecklats mycket sedan deras båda EP-skivor kom ut. Då hade de ett rockigare sound, fast samtidigt ännu mer Flower Power från slutet av 60-talet, samt The Doors-vibbar. Lägg sedan till en touch av Countryrock från södra USA och det märktes att de inte hade hittat sin egen stil än. Man kan dock höra att bandet var som en oslipad diamant, för trots att det är en ganska stor skillnad mot nya plattan var det ändå bra. Ännu bättre blev det när deras debut-fullängdare ”Anthem Of The Peaceful Army” (2018) släpptes. Skivan toppade många listor. Joshua hade hittat formen för sin röst och albumet liknade mer det kommande materialet, fastän de skiljer sig åt en hel del. Gruppen har fortsatt att utvecklas, åt rätt håll skulle jag vilja säga, samt mognat som låtskrivare.

Arbetet med ny musik inför kommande albumet påbörjades redan efter att det förra hade släppts. GVF ville förbättra sitt sound och det har de verkligen gjort. Medlemmarna har reflekterat över vad som händer i världen och har funderat över hur religion och krig har påverkat mänskligheten. Även om titeln är en biblisk referens, så sträcker sig temat långt utöver det, till forntida civilisationer och parallella universum. Med ”The Battle At Garden’s Gate” har de blivit än mer spektakulära och sveper in som en vind av frisk luft.

Skira orgeltoner hörs och därefter får trummorna igång melodin i den briljanta kompositionen ”Heat Above”. Den här är så obeskrivbart bra att man får gåshud. Låten griper ett varmt tag om hjärtat och gör mig tårögd av lycka. Upplevelsen är helt underbart befriande. När jag såg videon snuddade tankarna lite vid Queen, men framförallt påminde det om Ola Salo och The Ark. Inte rent musikmässigt, utan mer det visuella, som i det konstnärliga uttrycket och närvaron i framförandet. Kanske var det Elton Johns rekommendation om att bli mer dramatisk i deras presentation och klädstil som inspirerade bandet till att kliva utanför ramarna här. (De spelade på Eltons Academy Award Party 2018.) Enligt killarna själva är ”Heat Above” teatralisk och överdriven, men handlar om att stiga till stjärnorna tillsammans, som i en dröm eller ett ögonblick av fred i stormen. GVF: ”Det finns gott om kärlek kvar i den här världen, även om det kanske inte verkar som det.” För att inte bli distraherad är låten bäst genom att bara höras. Greta Van Fleet är i en alldeles egen klass för sig, mycket tack vare Joshuas säregna röst. Fastän han emellanåt tar i så att det kraxar och du vill harkla dig, så har killen utvecklat en bra sångteknik och vet precis hur den ska användas. Trots att rösten går i hög falsett är den behaglig att lyssna till och består av olika nyanser, vilket hörs särskilt bra i ”Broken Bells”. För övrigt innehåller spåret ett mjukt trummande och en drömmande atmosfär. Jacob spelar ett mycket fint gitarrsolo, där djup, styrka och intensitet ökar.

Släpande toner fyller luften med spänning i ”Age Of Machine”. Sångaren hörs först avlägset. Där pulserar även ett dovt ljud, som utav en domedagsklocka. Låten förstärks snyggt av bakgrundssången och mittenpartiet fylls av harmoni. Lyssnaren blir härligt yr av upprymdhet i ”Stardust Chords”. Verserna har en rockigare rytm, där gitarren sedan varvas med ljudet av stråkar. En del groovy och tyngre gitarrspelande får vi höra i ”Caravel”. Här finner vi även ett bra exempel på Joshuas fantastiska wailande med rösten.

Bandets musik är färgstark och genuin, med poetiska texter. Deras kreativitet får mig många gånger att tappa andan för att det är så vackert. Detaljer förstärker intrycket. Till exempel hörs ett lätt åskmuller väldigt svagt, som raspet från en LP-skiva, i slutet av ”Tears Of Rain”. Låten ebbar ut till fina pianotoner. I mitten av ”The Weight Of Dreams” glider sångarens röst in från bakgrunden på ett enastående sätt. Utöver det hörs ett väldigt skönt tunggung på basen och gitarrtonerna väller ut på ett böljande vis, särskilt i det magnifika solot. Jacob är enormt duktig på strängarna. Han avslutar det här stycket och hela albumet på akustisk gitarr. När sista tonen går upp i dur, föds en strimma av hopp om framtiden.

Albumet bör upplevas med ett öppet sinne. Låt den sippra in i varenda por. Skivan kan fungera som stämningshöjare tillsammans med andra, men det här är inget jag helst sitter och snackar till, utan vill istället ägna all min uppmärksamhet åt musiken. Greta Van Fleet ska tydligen vara ännu bättre live än i studion. Konserter är något de flesta av oss längtar efter otroligt mycket och en show med det här bandet vill jag absolut se. Deras positivitet smittar av sig och det är precis vad vi alla behöver nu. Jag vill lägga mig på ett moln och bara sväva fram med ett leende. Efter sista låten kommer en suck av längtan efter att höra hela skivan igen. För många av oss kommer den säkerligen att gå på repeat. Joshua har en skarp och klar ton, med ett lätt vibrato ibland. Rösten är stark, men samtidigt finns en känslighet som berör. Det är både lätt roande och trollbindande att lyssna på honom. Tillsammans med de tre andra medlemmarna, som är suveräna musiker, samt ett utmärkt låtmaterial blev ”The Battle At Garden’s Gate” ett mästerverk.

 

Greta Van Fleet – The Battle At Garden’s Gate 1
Foto: Greta Van Fleet, facebook.

(English version)
On Friday, April 16, something very special will be released. The instruments are in perfect harmony with each other and the group’s distinctive feature is the singer’s characteristic voice. Greta Van Fleet is not mainstream. The band’s Retro Rock, together with their image, is unique. Unleash your sensitive side and you will have a magical experience. ”The Battle At Garden’s Gate” is full of mythical pictures and symbols. Each song has its own artwork. This time the record was produced by Greg Kurstin (Paul McCartney, Foo Fighters, Adele).

The American Rock band comes from Michigan and was formed in 2012. Five years later they were signed by Lava Records and during the same year two EPs were released. The second contained both the four tracks from the first ”Black Smoke Rising”, plus four new songs. ”From The Fires” later won a Grammy Award for Best Rock Album. GVF consists of the three Kiszka brothers and their friend Daniel Wagner on drums. Jacob plays guitar and Samuel handles both bass and keyboard. Behind the microphone we find Joshua, whose voice has been compared to Geddy Lee (Rush) and Robert Plant (Led Zeppelin), which I can agree with a little. The group has a 70’s style with some influences from Rush, Pink Floyd, Queen, Led Zeppelin and The Doors.

The guys have grown a lot since their two EPs came out. Then they had a rockier sound, but at the same time even more Flower Power from the late 60’s, as well as The Doors vibes. Then add a touch of Countryrock from the southern US and it was noticeable that they had not found their own style yet. However, you can hear that the band was like an uncut diamond, because even though it is a pretty big difference compared to the new disc, it was still good. It got even better when their debut full-length ”Anthem Of The Peaceful Army” (2018) was released. The record ended up in the top of many lists. Joshua had found the shape for his voice and the album was more like the upcoming material, although they differ a lot. The group has continued to develop, in the right direction I would like to say, and has matured as songwriters.

Their work on new music for the upcoming album began already after the previous one had been released. GVF wanted to improve their sound and they really did. The members have reflected on what is happening in the world and have thought about how religion and war have affected humanity. Although the title is a biblical reference, the theme extends far beyond that, to ancient civilizations and parallel universes. With ”The Battle At Garden’s Gate”, they have become even more spectacular and sweep in like a breeze of fresh air.

Tender organ tones are heard and after that the drums make the melody take off in the brilliant composition “Heat Above”. This one is so indescribably good that you get goosebumps. The song grabs a warm hold of the heart and makes me teary-eyed with happiness. The experience is absolutely wonderfully uplifting, in a way that makes you feel free. When I saw the video, thoughts of Queen crossed my mind, but above all it reminded me of Ola Salo and The Ark. I do not mean the music, but more visually, as in the artistic expression and the presence in their performance. Maybe it was Elton John’s recommendation to be more dramatic in their presentation and clothing style that inspired the band to step outside the box here. (They played at Elton’s Academy Award Party 2018.) According to the guys themselves, “Heat Above” is theatrical and exaggerated, but is about rising to the stars together, as in a dream or a moment of peace in the storm. GVF: ”There is plenty of love left in this world, even though it may not seem like it.” In order to not be distracted, the song is best by only being heard. Greta Van Fleet is in a class of their own, much thanks to Joshua’s special voice. Although he occasionally strains it into a sound of a crow and you want to clear your throat, the guy has developed a good singing technique and knows exactly how to use it. Even though the voice goes in a high falsetto, it is pleasant to listen to and consists of different nuances, which is heard especially well in “Broken Bells”. Besides that, the track contains a soft drumming and a dreamy atmosphere. Jacob plays a very nice guitar solo, where depth, strength and intensity increase.

Tones that seem to linger, fill the air with tension in ”Age Of Machine”. The singer is first heard in the distance. There is also a dark and muffled sound pulsating, as if from a doomsday bell. The song is nicely strengthened by the background singing and the middle part is filled with harmony. ”Stardust Chords” makes the listener wonderfully dizzy from joyful emotions. The verses have more Rock rhythms, where the guitar then alternates with the sound of violins. We hear some groovy and heavier guitar playing in ”Caravel”. Here we also find a great example of Joshua’s amazing wailing with his voice.

The band’s music is colorful and genuine, with poetic lyrics. Their creativity often makes me lose my breath because it is so beautiful. Details enhance the impression. For example, a light sound of thunder is faintly heard, like the rasping of an LP, at the end of ”Tears Of Rain”. The song fades out to fine piano tones. In the middle of ”The Weight Of Dreams”, the singer’s voice slides in from the background in an outstanding way. In addition, a very nice, heavily rocking is heard on the bass and the guitar tones rushes out in a flowing way, especially in the magnificent solo. Jacob is enormously skilled on the strings. He finishes this piece and the whole album on acoustic guitar. When the last tone goes up in major, a glimpse of hope for the future is born.

The album should be experienced with an open mind. Let it seep into every pore. The record can raise the mood together with others. However, preferably I do not want to sit and talk at the same time, but instead I want to devote all my attention to the music. Greta Van Fleet shall apparently be even better live than in the studio. Concerts are something most of us long for incredibly much and I definitely want to see a show with this band. Their positivity is contagious and that is exactly what we all need now. I want to lie down on a cloud and just float forward with a smile. After the last song comes a sigh of longing to hear the whole record again. For many of us it will certainly be on repeat. Joshua has a sharp and clear tone, sometimes with a light vibrato. The voice is strong, but at the same time there is a sensitivity that touches. It is both slightly amusing and spellbinding to listen to him. Together with the three other members, who are awesome musicians, as well as excellent song material, ”The Battle At Garden’s Gate” became a masterpiece.

 

Greta Van Fleet – The Battle At Garden’s Gate 2
Foto: Greta Van Fleet, facebook.

Greta Van Fleet:
Joshua Kiszka – sång
Jacob Kiszka – gitarr
Samuel Kiszka – bas & keyboard
Daniel Wagner – trummor

Låtlista:
01. Heat Above
02. My Way, Soon
03. Broken Bells
04. Built By Nations
05. Age Of Machine
06. Tears Of Rain
07. Stardust Chords
08. Light My Love
09. Caravel
10. The Barbarians
11. Trip The Light Fantastic
12. The Weight Of Dreams

Band: Greta Van Fleet
Titel:
The Battle At Garden’s Gate
Genre:
Retro Rock
Skivbolag:
Republic/Lava Records
Antal låtar: 1
2
Speltid: 
63:34
Releasedatum: 2021-0
4-16
Bästa låtar: (Egentligen all
a!) Heat Above, The Weight Of Dreams, Broken Bells, Light My Love, Tears Of Rain, Stardust Chords.
Betyg: 5/5

RELATERADE ARTIKLAR
FILM
LIVE
Rocknytt

Tipsa oss om nyheterROCKNYTT_LOGGA_2022

SÖK PÅ ROCKNYTT

Mange Byström

Mange Byström

WEBB/SOCIALA MEDIER