ALLA NYHETER
CD
BÖCKER

Inglorious – We Will Ride

9 Shares

(Scroll down for an English version)

Den brittiska gruppen bildades 2014 och efter förra plattan har de förnyats med tre medlemmar. Gitarristerna Danny Dela Cruz och Dan Stevens, samt basisten Vinnie Colla har nu varit med om sin första inspelning med Inglorious. Tillsammans med originalmedlemmarna, sångaren Nathan James och trummisen Phil Beaver, är det nu dags för bandets fjärde album. ”We Will Ride” finns som CD, LP och i digital form. Specialutgåvorna har i stort sett redan sålt slut.   


Debutskivan från 2016 har alltid varit, är och förblir ett mästerverk i mina öron, sinne, hjärta och själ. Här finns klassiker som ”Holy Water” och ”High Flying Gypsy” bland annat. Pianospelandet före och efter ”Unaware” är en detalj som alltid har gripit tag och fångat mig. Uppföljaren ”II” (2017) innehåller riktigt härliga rocklåtar, som till exempel ”Black Magic” och ”No Good For You”. Senaste ”Ride To Nowhere” (2019) är också väldigt bra. Där hittar vi spår som ”While She Sleeps”, med sin sköna rytm och den känslosamma höjdarlåten ”Glory Days”. På nya ”We Will Ride” har Inglorious kokat ihop alla sina bästa ingredienser och kan därför presentera ännu ett mästerverk.

Det var förstås tufft att göra ett album under lockdown, men genom att hålla avstånd och göra tester, så fick gruppen det att fungera. Precis som vanligt har alla medlemmarna varit med och skapat materialet. Nytt för den här gången är producenten Romesh Dodangoda (Bring Me The Horizon, Bullet For My Valentine, Motörhead), som har fått killarna att göra det där lilla extra, till allas belåtenhet.

Inglorious: ”Bandets kemi var där från början och vi tror att det visar sig i musiken. Vi har till och med en låt på albumet som föddes från ett soundcheck-riff på den första turnén vi gjorde tillsammans.” Sångaren tillägger: ”Arbetet med detta album var ärligt talat den mest behagliga och avslappnade upplevelsen jag har haft som låtskrivare. Vi hade så kul och såg till att inte tvinga fram låtarna.” De nya killarna har även tillfört sina influenser i gruppens musik, som James och allihop är väldigt glada över att få visa oss.

Gitarristen & låtskrivaren Joel Hoekstra (Whitesnake, Cher, TSO) har varit med och skrivit två sånger, ”Medusa” och ”God Of War”. Redan på gruppens första platta var han medskapare till ett utav spåren, ”You’re Mine”. Bandet har även uppträtt tillsammans med honom en gång, på Monsters Of Rock Cruise. Ett roligt sammanträffande är att Hoekstra släpper sin nya skiva samma dag som Inglorious.

Det melodiösa varvas med ett något tyngre sound än tidigare. De har fått mer Metal i sin Hårdrock, men melodislingorna är lika underbara som alltid. Kombinationen är ett lyckat koncept. Nathan James härliga röst går det inte att ta fel på. Den är stark och han behärskar hela skalan utan problem. Frontmannen fortsätter att imponera. Phil Beavers känsla bakom trumslagen har djup och volym. Den unga killen Danny Dela Cruz spelar redan som en veteran. Han är otroligt skicklig och får det att se lekande lätt ut. Bakom den andra gitarren finner vi Dan Stevens, som också är mycket bra. Tillsammans med Danny och basisten Vinnie Colla vävs stränginstrumentens toner samman till ett rikt och fylligt sound.

Gänget kallas ibland för ett ungt Deep Purple och har också influerats mycket av Whitesnake. Jag håller med om att det kan höras, men Inglorious har hittat sin egen stil. De flesta av bandets sånger är uppbyggda på ett varierat sätt. Inga konstigheter, men varje spår tycks ha mer än en dimension, så det blir aldrig monotont. Det är enkelt att ta till sig deras musik, som är både rak, personlig och äkta. Vad som ofta kännetecknar den här gruppen är intensitet i verserna och stora refränger, som är lätta att sjunga med i. Harmoni finns i både röst och musik.

Verserna i ”Medusa” har tyngd, med sköna beats på bastrumman, samt ett tjockt gitarrsound. Refrängen är mjukare. Biten har en njutbar rytm, coola riff och för första gången i bandets historia får vi höra slide utövas på gitarrsträngarna. Dela Cruz gör flera snygga vändningar på sitt instrument. Jag har förstått att Danny var nervös inför det, då just den tekniken var ett nytt spelsätt för honom, men med hans talang och hängivenhet blev det ett otroligt bra resultat.

Den briljanta kompositionen ”My Misery” innehåller mäktiga trumslag och en mysig, pulserande bas. Bryggan till refrängen griper tag i lyssnaren. Hårda, dramatiska pianotoner inleder, innan det tyngre artilleriet drar igång. De återkommer senare i bakgrunden och ger ett vemod bland all den fantastiska musiken, vilket är en fängslande detalj.

Ett varmt leende sprider sig över mitt ansikte när jag hör Stevens och Dela Cruz släppa loss, så att gitarrtonerna galopperar fram i ”He Will Provide”. Sången är lite progressiv och ett något annorlunda spår för att vara Inglorious, men de gör det på sitt eget vis och resultatet är som en riktigt lysande Heavy Metal-saga. Sångarens röst stegras med eftertryck mot slutet och ihop med trumslagen, som känns i hela kroppen, får det här materialet mig att må extremt bra.

”We Will Meet Again” är en grymt bra komposition. Här finner vi bland annat en ljudmatta av bas, trumslag ovanpå det och sedan fina gitarrslingor. Phils trumspelande man så väl känner igen och Nathans karaktäristiska röst får lyssnaren på ett extra bra humör i ”God Of War”. Spåret har styrka och pondus. Vinnies bas stöttar upp som en klippa och känns som en lugnande hand på axeln.

Två gitarrister ger ett magnifikt sound, vilket på nya skivan är större och starkare än någonsin. Igenom hela ”We Will Ride” hörs även många fenomenala solon. Titellåten avrundar alltihopa mycket bra. Återigen hör vi ett enastående gitarrspelande, i en sång som har både tyngd och känsla.

Inglorious har utvecklats, utan att ha gått vilse eller fallit bort från sin egen väg, vilket är oerhört positivt. Hårdrocken de levererar är cool, men berör dig på ett varmt sätt. En lätt fläkt av Bluesrock sveper förbi och även en touch av Heavy Metal, som också har funnits där tidigare, men hörs betydligt mer på nya albumet. Jag känner mig upprymd. Här finns inte en enda svag låt. Bandet har visserligen alltid haft bra kvalité på sitt material, men nu har de överträffat sig själva.

 

Inglorious – We Will Ride 1
Foto: Paul Harries

 

(English version)
The British group was formed in 2014 and after the latest disc they have been renewed with three members. Guitarists Danny Dela Cruz and Dan Stevens, as well as bassist Vinnie Colla have now experienced their first recording with Inglorious. Together with the original members, singer Nathan James and drummer Phil Beaver, it is now time for the band’s fourth album. “We Will Ride” is available as CD, LP and in digital form. The special editions are almost sold out already.

The debut record from 2016 has always been, is and will remain a masterpiece in my ears, mind, heart and soul. Here are classics like “Holy Water” and “High Flying Gypsy” among others. The piano playing before and after “Unaware” is a detail that has always grabbed and captured me. The sequel “II” (2017) contains really great Rock songs, such as “Black Magic” and “No Good For You”. The latest “Ride To Nowhere” (2019) is also very good. There we find tracks like “While She Sleeps”, with its nice rhythm and the emotional, top class-song “Glory Days”. On the new “We Will Ride”, Inglorious has cooked together all their best ingredients and can therefore present another masterpiece.

Of course, it was tough to make an album during lockdown, but by keeping distance and doing tests, the group made it work. As usual, all members have been involved in creating the material. New this time is producer Romesh Dodangoda (Bring Me The Horizon, Bullet For My Valentine, Motörhead), who has made the guys bring out the very best they can do and more, to everyone’s satisfaction.

Inglorious: “The band’s chemistry was there from the beginning and we think it shows in the music. We even have a song on the album that was born from a soundcheck riff on the first tour we did together.” The singer adds: “The work with this album was honestly the most pleasurable and relaxed experience I have had as a songwriter. We had so much fun and made sure not to force the songs.” The new guys have also added their influences to the group’s music, which James and everyone are very happy to show us.

Guitarist & songwriter Joel Hoekstra (Whitesnake, Cher, TSO) has been involved in writing two songs, “Medusa” and “God Of War”. Already on the group’s first disc, he was a co-writer on one of the tracks, “You’re Mine”. The band has also performed with him once, on the Monsters Of Rock Cruise. A fun coincidence is that Hoekstra releases his new record the same day as Inglorious.

The melodic alternates with a slightly heavier sound than before. They have got more Metal in their Hard Rock, but the melody loops are as wonderful as always. The combination is a successful concept. Nathan James’ delightful voice can not be mistaken. It is strong and he masters the entire scale without any problems. The frontman continues to impress. Phil Beaver’s feeling behind the drumbeats has depth and volume. The young guy Danny Dela Cruz is already playing as a veteran. He is incredibly skilled and makes it look playfully easy. Behind the other guitar we find Dan Stevens, who is also very good. Together with Danny and bassist Vinnie Colla, the tones of the string instruments are woven together into a rich and full-bodied sound.

The gang is sometimes called a young Deep Purple and has also been very influenced by Whitesnake. I agree that it can be heard, but Inglorious have found their own style. Most of the band’s songs are structured in a varied way. No oddities, but each track seems to have more than one dimension, so it never gets monotonous. Their music is easy to take in, which is both straightforward, personal and for real. What often characterizes this group is the intensity of the verses and big choruses, which are easy to sing along to. Harmony is found in both voice and music.

The verses in “Medusa” have heavyness, with nice beats on the bass drum, and a thick guitar sound. The chorus is softer. The piece has an enjoyable rhythm, cool riffs and for the first time in the band’s history we hear ”slide” being performed on the guitar strings. Dela Cruz makes several fine twists and turns on his instrument. I have understood that Danny was nervous about it, as that particular technique was a new way of playing for him, but with his talent and dedication it turned out to be an incredibly good result.

The brilliant composition “My Misery” contains powerful drum beats and a cozy, pulsating bass. The bridge to the chorus catches the listener. Hard, dramatic piano tones are heard in the intro, before the heavier artillery sets off. They return later in the background and brings a melancholy among all the fantastic music, which is a captivating detail.

A warm smile spreads across my face when I hear Stevens and Dela Cruz let go, so that the guitar tones gallop forward in “He Will Provide”. The song is a bit progressive and a slightly different track, to be Inglorious, but they do it in their own way and the result is like a really glorious Heavy Metal-story. The singer’s voice rises with emphasis towards the end and together with the drum beats, which are felt throughout the entire body, this material makes me feel extremely good.

“We Will Meet Again” is an awesome composition. Here we find, among other things, a sound carpet of bass, drumbeats on top of that and then nice guitar loops. Phil’s way of drumming, which you recognize so well and Nathan’s characteristic voice gets the listener on an extra good mood in “God Of War”. This track has strength and dignity. Vinnie’s bass supports like a rock and feels like a soothing hand on the shoulder.

Two guitarists give a magnificent sound, which on the new record is bigger and stronger than ever. Throughout the whole “We Will Ride” you can also hear many phenomenal solos. The title track rounds it all off very well. Once again we hear an outstanding guitarplaying, in a song that has both heaviness and feeling.

Inglorious has developed, without getting lost or falling away from their own path, which is extremely positive. The Hard Rock they deliver is cool, but touches you in a warm way. A light breath of Bluesrock sweeps by and a touch of Heavy Metal too, which has also been there before, but can be heard much more on the new album. I feel exhilarated. There is not a single weak song here. The band has admittedly always had good quality on their material, but now they have topped themselves.

Inglorious består av:
Nathan James – sång
Danny Dela Cruz – gitarr
Dan Stevens – gitarr
Vinnie Colla – bas
Phil Beaver – trummor

Låtlista ”We Will Ride”:
01. She Won’t Let You Go
02. Messiah
03. Medusa
04. Eye Of The Storm
05. Cruel Intentions
06. My Misery
07. Do You Like It
08. He Will Provide
09. We Will Meet Again
10. God Of War
11. We Will Ride

Band: Inglorious
Titel: We Will Ride
Genre: Hårdrock
Skivbolag: Frontiers Music s.r.l.
Antal låtar: 11
Speltid:  44:18
Releasedatum: 2021-02-12
Bästa låtar: (Egentligen allihop, men om jag måste välja…) God Of War, We Will Meet Again, He Will Provide, We Will Ride, Do You Like It, My Misery, Medusa.
Betyg: 5/5

BETYGSSKALAN

5.0 – Mästerverk! Fullkomligt perfekt. Inte ett enda svagt spår! Finns ingenting att klaga på.
4.5 – Stark fyra. Utmärkt! Snudd på perfekt men det lilla extra saknas för att rankas som mästerverk.
4.0 – Stabil fyra. Mycket bra! Har någonting extra!
3.5 – Stark trea. Riktigt bra!
3.0 – Stabil trea. Tämligen bra. Lite spretig men ändå god musikunderhållning.
2.5 – Medelmåttig men lyssningsbart.
2.0 – Hyfsad! De sämre låtarna är tyvärr betydligt fler än de bra. Lämnar mycket att önska.
1.5 – Ganska dålig.
1.0 – Väldigt dålig. I stort sett bortkastad tid.
0.5 – Urusel! Plågsam upplevelse!

Anna Karlsson

Anna Karlsson

Skribent/Fotograf
RELATERADE ARTIKLAR
MÅNADENS RECENSIONER
FILM
LIVE
Rocknytt
Ron Dahlgren

Ron Dahlgren

CHEFREDAKTÖR

Nina Dahlgren

Nina Dahlgren

ANNONSANSVARIG

Mange Byström

Mange Byström

WEBB/SOCIALA MEDIER

Tipsa oss om nyheter